REDRUM PRODUCCIONES, S.L.  cumpre no tratamento dos datos de carácter persoal dos seus Clientes coa lexislación vixente en España e na Unión Europea. Para iso adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

A continuación, en cumprimento do disposto na normativa de protección de datos, infórmaselle sobre os termos e condicións do tratamento de datos efectuado por  REDRUM PRODUCCIONES, S.L.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

O responsable será a sociedade “ REDRUM PRODUCCIONES, S.L.” con C.I.F.  B-70.281.894  Rexistro Mercantil de Santiago, no Tomo 118  do  Arquivo, Sección  Xeral, folio 126,  folla  SC-3481, en adiante “ REDRUM TEATRO”, con domicilio social na Rúa  do Carballo, 27 15894 Os Tilos – Teo (A Coruña) e enderezo de correo electrónico: info@redrumteatro.com. Esta sociedade ofrece servizos culturais.

2. CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS E BAIXO QUE LEXITIMACIÓN?

O tratamento dos seus datos persegue as seguintes finalidades:

Finalidade 1: Prestación dos servizos aos que se dedica  REDRUM TEATRO.

Finalidade 2: Envío de información sobre novas tarifas, promocións e melloras de  REDRUM TEATRO.

Dentro desta finalidade englóbase o uso dos seus datos persoais para enviarlle comunicacións relacionadas coa prestación, mellora e actualización de servizos, así como información publicitaria sobre promocións aplicables ao seu Servizo, novas tarifas ou outros servizos –incluíndo servizos de valor engadido- que poidan resultar do seu interese. Esta información publicitaria será remitida por calquera canle (mensaxes de texto, correos electrónicos, chamadas telefónicas, correo postal…) e poderá ser xenérica ou personalizada, polo que, neste último caso, basearase no tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado, determinar gustos, preferencias e necesidades e, en base a este, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento permitirase ao cliente opoñerse ao envío de novas comunicacións comerciais podendo facer uso, así mesmo, deste dereito por correo postal á dirección arriba exposta, por correo electrónico á dirección info@redrumteatro.com

Finalidade 3: Información estatística

REDRUM TEATRO tratará os seus datos de carácter persoal, incluíndo os seus datos de solvencia, para a realización de estudos estatísticos e históricos.

3. QUE TIPO DE DATOS TRATAMOS?

Para as finalidades expostas no apartado anterior trátase o conxunto de datos do cliente que podemos dividir nas seguintes fontes e categorías:

a) Datos proporcionados de forma directa polo cliente:
Datos proporcionados de forma directa polo cliente, xa sexa no momento de solicitude do servizo a través do enchemento dos formularios para ese efecto habilitados como os facilitados ao longo da relación contractual a través de distintos medios. O Cliente responsabilízase da súa veracidade e actualización.

b) Datos obtidos doutras fontes distintas do propio cliente:
Datos obtidos de fontes distintas do cliente, xa sexa por contar co seu consentimento ou por calquera outra habilitación legal (interese lexítimo, cumprimento dunha obriga legal…). Estas fontes son:
Fontes accesibles ao público.
• Organismos da Administración Pública ( p.ex., Tesourería Xeral da Seguridade Social (TGSS), Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), etc.) ou Xudicial.

c) Datos derivados do desenvolvemento da relación:
Datos proporcionados de forma indirecta polo cliente ao derivar da propia prestación do Servizo contratado e do mantemento desta actividade. Dentro desta categoría inclúense os datos de tráfico, o histórico de pagos ou de produtos contratados, os datos de navegación a través da páxina web pública ou do acceso á área privada ou outros de análoga natureza.

d) Datos inferidos por REDRUM TEATRO:
Datos inferidos por REDRUM TEATRO a través do estudo dos datos do cliente xa sexa mediante a aplicación de algoritmos matemáticos ou do seu  know- how. Dentro desta categoría inclúense datos como os resultados das actividades de perfilado do cliente segundo os distintos criterios que poida utilizar a entidade como, por exemplo, a súa vinculación, antigüidade, o uso que realiza dos servizos contratados…

4. A QUEN COMUNICAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais tratados por  REDRUM TEATRO para alcanzar as finalidades detalladas anteriormente poderán ser comunicados aos seguintes destinatarios en función da base  lexitimadora da comunicación. En virtude do anterior, no seguinte cadro detállanse as comunicacións previstas e a base lexitimadora que a ampara:

Destinatario
Datos de carácter identificativo.
Desenvolvemento, mantemento e control da relación contractual.

Habilitación legal
Cumprimento dunha obriga legal.
Datos de carácter identificativo e sobre posibles débedas pendentes.
Datos de carácter identificativo.

5. POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais serán conservados mentres se manteña a relación contractual co cliente e con posterioridade á mesma, por un prazo máximo de 5 anos, se prestase o seu consentimento. Finalizada a relación contractual (ou, no seu caso, transcorrido o prazo de 5 anos), os datos serán suprimidos conforme ao disposto na normativa de protección de datos o que implica o seu bloqueo, estando dispoñibles tan só a solicitude de Xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar e, transcorrido este, a súa completa eliminación.

En calquera caso, se ao finalizar a relación contractual existisen litixios pendentes derivados do exercicio de accións de impugnación da factura ou tendentes a lograr a cobranza das mesmas, os datos poderán conservarse durante a tramitación dos mesmos, en tanto non recaia resolución definitiva –data na que se procederá ao seu bloqueo e posterior borrado-, aínda que só poderán utilizarse a fins probatorios.

6. CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A nosa normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos que podemos resumir nos seguintes:

  • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.
  • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.
  • Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  • Dereito á limitación do tratamento nos casos recolleitos na Lei.
  • Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.
  • Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais nos termos antes sinalados.
  • Dereito a revogar o consentimento prestado, sendo a súa petición procesada no prazo aproximado de 10 días.
  • Dereito a interpoñer unha reclamación fronte á autoridade de control (en España a AEPD).

Pode exercitar os seus dereitos mediante correo postal á dirección de  REDRUM PRODUCCIONES, S.L., con domicilio social na Rúa do Carballo, 27 15894 Os Tilos – Teo, A Coruña ou mediante correo electrónico ao enderezo info@redrumteatro.com indicando o dereito para exercitar e acompañando a documentación requirida. Na páxina web da  AEPD pode atopar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos.